Rotacija (Podudarnost)

Apstrakt

Definisanje pozitivnog i negativnog smera u geometriji. Pojam orijentisanog ugla. Definicija rotacije. Osobine rotacije ravni. Preslikavanje prave i figure pomoću rotacije.

Primer:

1. Trougao ABC preslikati rotacijom oko proizvoljne tačke O za ugao alfa=60o.