Osna i centralna simetrija (Podudarnost)

Apstrakt

Definicija pojma simetrična tačka. Definicija osne i centralne simetrije. Osno simetrične i centralno simetrične figure. Pojmovi osa simetrije i centar simetrije. Preslikavanje prave i figure pomoću osne simetrije. Preslikavanje prave i figure pomoću centralne simetrije.