Izometrijske transformacije - konstruktivni zadaci (Podudarnost)

Apstrakt

Preslikavanje figure kompozicijom preslikavanja. Konstruktivni zadaci koji se rešavaju primenom translacije, osne i centralne simetrije i rotacije.

Primeri:

1. Trougao ABC preslikati kompozicijom preslikavanja.

2. Dati su krugovi k1 i k2 i vektor r. Odrediti tačke A∈k1, B∈k2 tako da važi AB=r.

3. Dat je ugao xOy I tačke A i C u njemu. Konstruisati paralelogram ABCD tako da temena B i D pripadaju kracima Ox i Oy.

4. Prava p seče duž AB. Konstruisati tačku X∈p tako da p bude simetrala ugla AXB.

5. Date su prave a,b i tačka S van njih. Konstruisati krug sa centrom S koji seče date prave u tačkama A, odnosno B, tako da je ugao ASB=60o.