Apsolutna i relativna greška približnog broja; Operacije sa približnim brojevima (Realni brojevi)

Apstrakt

Definicija apsolutne greške približnog broja. Granica apsolutne greške. Definicija relativne greške približnog broja. Granica relativne greške. Procentualna greška približnog broja. Operacije sa približnim brojevima.