Geometrijska verovatnoća (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt:

Pojam geometrijske verovatnoće. Formula za izračunavanje geometrijske verovatnoće. Rešeni primeri iz geometrijske verovatnoće. Bertranov paradoks.

Primeri:

1. U kvadrat je upisan krug. Kolika je verovatnoća da će slučajno izabrana tačka biti u krugu?

2. Sredine stranica kvadrata čine novi kvadrat. Slučajno se bira tačka iz većeg kvadrata. Odrediti verovatnoću da je u manjem kvadratu.

3. U datu kocku upisana je lopta. Odrediti verovatnoću da je slučajno izabrana tačka iz kocke van lopte.

4. Biraju se na slučajan način dva broja između 0 i 10. Kolika je verovatnoća da njihov proizvod bude manji od 25?