Rešavanje pravouglog trougla (Trigonometrija)

Apstrakt

Pojam rešavanja pravouglog trougla (osnovni i pomoćni elementi trougla). Rešavanje pravouglog trougla pomoću trigonometrijskih funkcija ako su data dva osnovna ili pomoćna elementa trougla. Primena na jednakokraki trougao, romb i jednakokraki trapez.

Zadaci

1. Odrediti ostale osnovne elemente pravouglog trougla ako je dato: a) a=5cm c=10cm γ=90o b) b=6cm α=45o γ=90o

2. Rešiti pravougli trougao ako je data visina koja odgovara hipotenuzi hc=5,4cm i oštar ugao α=27o36,

3. Izračunati krak, visinu koja odgovara osnovici i površinu jednakokrakog trougla ako je osnovica a=92cm i ugao na osnovici α=35o.

4. Odrediti dijagonale i visinu romba ako je stranica a=12cm i ugao α=38o.

5. Osnovice jednakokrakog trapeza su 10cm i 6cm, a krak je nagnut prema osnovici pod uglog α=60o. Izračunati krak,visinu i površinu trapeza.