Trigonometrija pravouglog trougla - sistematizacija (Trigonometrija)

Apstrakt

Nalaženje trigonometrijskih funkcija oštrih uglova. Uprošćavanje izraza sa trigonometrijskim funkcijama pomoću trigonometrijskih identičnosti. Dokazivanje trigonometrijskog identiteta pomoću osnovnih trigonometrijskih identičnosti. Primena rešavanja pravouglog trougla na pravilni n-ugao.

Zadaci

1. Dat je pravilan tetraedar. Izračunati vrednosti trigonometrijskih funkcija ugla koji zaklapaju: a) stane ABS i BCD b) strana ABC i ivica AD.

2. Uprostiti izraz 2-cosec2α/tgα-1-cosec2α+1

3. Dokazati identitet (sin2α-sin4α) / cos2α + cos2α = sin2α + (cos2α - cos4α) / sin2α

4. U krug poluprečnika R upisan je pravilan trougao. Odrediti njegovu stranicu i površinu.