Površina mnogougla (II deo) (Površina geometrijskih figura u ravni)

Apstrakt

Formule za izračunavanje površine i obima trapeza. Zadaci sa površinom trapeza. Formule za izračunavanje površine i obima trougla. Zadaci sa površinom trapeza. Formula za površinu deltoida.

Primeri:

1. Izračunati površinu trapeza, ako su mu osnovice a=8, b=4 a uglovi na većoj osnovici 45o i 30o.

2. Dijagonale jednakokrakog trapeza su uzajamno normalne. Naći površinu trapeza, ako je krak jednak 2√5 i ako se dužine osnovica odnose kao 3:1.

3. Obim trougla je 80mm, a dužine njegovih stranica odnose se kao 5:6:5. Izračunati dužine stranica tog trougla i njegovu površinu.

4. Kroz tačku u trouglu ABC povučene su prave paralelne stranicama trougla. Na taj način formirana su tri manja trougla, čije su površine 1,4,9. Odrediti površinu trougla ABC.

5. U trouglu površine P=6√3 stranice a=3 i b=7 zatvaraju tup ugao. Odrediti treću stranicu trougla.

6. Osnovice trapeza su 6,4cm i 3,6cm, a površina trapeza je jednaka površini deltoida, čije su dijagonale d1=8cm, d2=6cm. Izračunati visinu trapeza.