Površina mnogougla (I deo) (Površina geometrijskih figura u ravni)

Apstrakt

Formule za izračunavanje površine i obima pravougaonika i kvadrata. Zadaci sa površinom pravougaonika i kvadrata. Formule za izračunavanje površine i obima paralelograma. Zadaci sa površinom paralelograma. Formule za izračunavanje površine i obima romba. Zadaci sa površinom romba.

Primeri:

1. Dijagonale pravougaonika seku se pod uglom od 60o. Izračunati površinu i obim pravougaonika, ako je njegova duža stranica a=6√3

2. Stranice pravougaonika razlikuju se za 6. Ako veću umanjimo za 2, a manju uvećamo za 5 površina pravougaonika će biti veća za 32. Odredi te stranice.

3. Pravougaonik i kvadrat imaju jednake površine 100cm2. Ako je jedna stranica pravougaonika za 2cm kraća od stranice kvadrata, izračunati obime kvadrata i pravougaonika.

4. Izračunati površinu paralelograma, čiji je obim 20cm, oštar ugao 30o, a visine se odnose kao 2:3.

5. U paralelogramu ABCD simetrala ugla α preseca produžetak stranice BC u tački E. Ako je obim paralelograma 38cm i CE=3cm. Izračunati stranice paralelograma.

6. Dati su romb i kvadrat jednakih obima. Odrediti oštar ugao romba, ako se zna da je njegova površina dva puta manja od površine kvadrata.

7. Stranica romba je a=5, a zbir dijagonala d1+d2=14. Odrediti površinu romba.