Trigonometrijske jednačine koje se svode na osnovne (II deo) (Trigonometrija)

Apstrakt

Primeri

1. Rešiti jednačinu 2cos2+3cosx-2=0.

2. Rešiti jednačinu 5sin2x+9cosx-9=0.

3. Rešiti jednačinu 3/2sin3x+2cos3x=3/2.