Trigonometrijske jednačine koje se svode na osnovne (I deo) (Trigonometrija)

Apstrakt

Primeri

1. Rešiti jednačinu cos10x=cos2x.

2. Rešiti jednačinu sin(2x+1)=cos(3-2x).

3. Rešiti jednačinu √3tgx=2sinx.

4. Rešiti jednačinu sin5x+sin6x+sin7x=0.