Vektori, pojam, osobine i operacije (Vektori)

Apstrakt

Definicija vektora (smer, pravac i dužina ili intezitet vektora). Nula vektor. Suprotan vektor. Jednakost vektora. Operacije sa vektorima. Sabiranje i oduzimanje vektora, osobine. Množenje vektora realnim brojem, osobine. Definicija kolinearnih i komplanarnih vektora.