Vektori u koordinatnom sistemu (Vektori)

Apstrakt

Dekartov pravougli koordinatni sistem u ravni i prostoru. Jedinični vektori koordinatnih osa i, j, k. Operacije sa vektorima u koordinatnom sistemu (sabiranje, oduzimanje i množenje vektora realnim brojem). Formula za izračuvanje dužine vektora koji je zadat svojim koordinatama.

Primeri:

1. Visina pravilne Četvorostrane prizme je 2cm, a osnovna ivica je 4cm. Odrediti površinu lopte opisane oko prizme.