Integrali koji se svode na tablične (Integrali)

Apstrakt:

Rešeni primeri izračunavanja neodređenih integrala koji se svode na tablične.

Primeri:

1. Izračunati neodređene integrale:
a) ∫(x+x2*ex)/x2*dx
b) ∫(1+√x)(2-x)/x2*dx
c) ∫cos2x/cos2xsin2x*dx
d) ∫tg2x*dx
e) ∫dx/(cos2*sin2x)
f) ∫dx/√(3-3x2)
g) ∫x2/(1+x2)
h) ∫(x3+x-2)/(x2+1)dx
i) ∫√(1+x2)+√(1-x4)/(1-x4)dx