Trigonometrijske jednačine (I deo) (Trigonometrija)

Apstrakt

Primeri

1. Rešiti trigonometrijske jednačine:
a) sinx=1/2 b) sinx=-√3/2 c) sinx=0 d) sinx=1 e) sinx=-1