Osobine logaritama - vežbanje (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Apstrakt

Logaritmovanje i antilogaritmovanje izraza. Rešavanje primera i izračunavanje logaritama pomoću osobina logaritmovanja.

Primeri:

1. a) Logaritamovati izraz A=4√x/x2y
b) Odrediti x iz jednačine (antilogaritmovati) logx=1/2(loga-logb+1/3(logc+1/2logd))

2. Izračunati:
a) 36log65+101-log2-3log936= (62)log65
b) (log3√273+log49√525)*(log4√819-log9√84)
/(3+51/(log1625))*5+5log53))

3. Izračunati:
a) log69 ako je log62=k
b) log920 ako je log2=a, log3=b
c) log122,5 ako je log5=a, log7=b