Klasična definicija verovatnoće; Osnovna svojstva verovatnoće (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt:

Formula za izračunavanje verovatnoće slučajnog događaja. Teoreme klasične definicije verovatnoće. Osobine verovatnoće. Rešeni primeri primenom formule za izračunavanje verovatnoće slučajnog događaja.

Primeri:

1. Od 10000 proizvoda 32 je neispravno. Kolika je verovatnoća da će slučajno izabrani proizvod biti neispravan?

2. Među 4000 prirodnih brojeva nalazi se 551 prost broj. Odrediti verovatnoću pojave prostog broja.

3. U kutiji se nalazi 10 kuglica - 3 crvene i 7 plavih. Kolika je verovatnoća da se prilikom jednog izvlačenja pojavi kuglica plave boje?

4. Bacaju se istovremeno dve kocke. Naći verovatnoću sledećih događaja:
a) zbir dobijenih poena je 8
b) proizvod dobijenih poena je 8
c) zbir dobijenih poena je veći od proizvoda dobijenih poena

5. Od 10000 proizvoda 32 je neispravno. Kolika je verovatnoća da će se pri istovremenom izboru dva predmeta izabrati oba ispravna?

5. Iz špila od 52 karte izvlače se istovremeno 4 karte. Odrediti verovatnoću događaja da se među izvučenim kartama nalaze:
a) tačno jedna tref-karta
b) sve četiri tref-karte
c) bar jedna tref-karta
d) nijedna tref-karta