Uvod u verovatnoću; Događaj; Operacija sa događajima (Verovatnoća i statistika)

Apstrakt:

Istorija nastanka verovatnoće. Pojam slučajnog eksperimenta, ishoda. Pojam događaja i njegova definicija. Siguran, slučajan, nemoguć i suprotan događaj. Ekvivalentni i disjunktni događaji. Prostor elementarnih događaja. Operacije sa događajima.