Rešavanje potpunih kvadratnih jednačina (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Pojam potpune kvadratne jednačine. Formula za rešavanje potpune kvadratne jednačine (Bakšali rukopis iz Indije-VII vek). Rešavanje potpunih kvadratnih jednačina oblika ax2+bx+c=0, a,b,c≠0.

Primeri:

1. Rešiti potpune kvadratne jednačine a)x2-9x+14=0 b)16x2-32/3x+5/3=0 c)x2-2√2x+3=0.

2. Rešiti jednačinu: ((2x-3)/(24x2+36x))+(2/4x2-9)=(4-x)/(12x2-18x).