Sistematizacija logike i skupova - prvi deo (Logika i skupovi)

Apstrakt

Potreban i dovoljan uslov. Svođenje na apsurd. Tekstualni zadaci kod skupova. Relacije. Funkcionalna jednačina. Slaganje funkcija.

Zadaci:

1. Dopunite rečenice rečima: potrebno, dovoljno ili potrebno i dovoljno.

2. Svođenjem na apsurd dokazati da je formula tautologija.

3. U prevodilačkoj agenciji rade 52 prevodioca. Među njima 20 govori ruski, 19 francuski, 35 engleski. Ruski i engleski govori 11 prevodilaca, francuski i ruski 7, a francuski i engleski 9.
a) Koliko prevodilaca govori sva tri jezika?
b) Koliko njih govori samo ruski?