Racionalni, iracionalni i realni brojevi - sistematizacija prvi deo (Realni brojevi)

Apstrakt

Pretvaranje periodično beskonačnih decimalnih brojeva u razlomke. Dokaz da je √3 iracionalan broj. Jednačine sa dve apsolutne vrednosti.

Zadaci:

1. Napisati u obliku razlomka sledeće decimalne zapise a)x=2,0072007, b)x=207,208207.

2. Dokazati da su sledeći brojevi iracionalni a)√3, b)√(2+√3).

3. Naći sve realne brojeve tako da važi 2|x+1|-3|x-2|=1.