Racionalni, iracionalni i realni brojevi - sistematizacija drugi deo (Realni brojevi)

Apstrakt

Nejednačine sa dvostrukom apsolutnom vrednošću. Operacije sa približnim vrednostima. Granica apsolutne greške.

Zadaci:

1. Naći sve realne brojeve x tako da važi ||2x+1|-5|>2.

2. Stranice pravougoanika su a=2,4+-0,1cm, b=3,7+-0,1cm. Odrediti približno obim i površinu i proceniti grešku.