Vijetove formule (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Apstrakt

Francisko Vijet, francuski matematičar. Teorema o Vijetovim formulama. Sastavljanje kvadratne jednačine kada su poznata njena rešenja primenom Vijetovih formula. Rešavanje različitih zadataka primenom Vijetovih formula.

Primeri

1. Sastaviti kvadratnu jednačinu čije su rešenja x1=1/2,x2=2/3

2. Ne rešavajući jednačinu x2+4x-21=0 odredi vrednost izraza.

3. U kvadratnoj jednačini 3kx2-(6k-1)x+k+8=0 odredi k tako da jedno rešenje bude recipročna vrednost drugog.

4. Data je kvadratna jednačina ax2+bx+c=0 čija su rešenja x1 i x2. Formtati novu kvadratnu jednačinu čija će rešenja biti -x1 i -x2.