Kombinacije sa ponavljanjem (Kombinatorika)

Primeri:

1. Neka je S={a1,a2,a3}. Sve kombinacije sa ponavljanjem klase 2 su: a1a1 a1a2 a1a3 a2a2 a2a3 a3a3.

2. Neka je S={a,b,c}. Sve kombinacije sa ponavljanjem klase 3 su: aaa, aab, aac, abb, abc, acc, bbb, bbc, bcc, ccc.

3. Neka je S={0,1,2,3,4}. Odrediti:
a) 66. kombinaciju sa ponavljanjem klase 4 elemenata skupa S
b) koja je po redu kombinacija 1224?