Primena dekadnog logaritma (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Apstrakt

Primeri primene dekadnih logaritama.

Primeri:

1. Izračunati približne vrednosti izraza:
a) x=43,5*7,645*0,0638
b) x=(962*0,4864)/√5,349

2. Nacrtati grafik funkcije y=log1/2x i ispitati osobine.

3. Kocka ima zapreminu V=110,29m3. Izračunati dužine ivice kocke.

4. Rešiti eksponencijalnu jednačinu 2x=3x+3.