Logaritamske jednačine (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Apstrakt

Pojam i definicija logaritamskih jednačina. Rešavanje jednostavnijih logaritamskih jednačina. Rešavavanje složenijih logaritamskih jednačina (metode: dovođenje na zajedničku osnovu, zamena i logaritmovanje jednačine).

Primeri:

1. Dovođenje na zajedničku osnovu
log2(x-2)+log16(x-2)+log2(x-2)=7

2. Metoda zamene
log2(2x+1)*log2(2x+1+2)=2 ∧ 2x+1>0 ∧ 2x+1+2>0

3. Logaritmovanje jednačina
(√x)log3x-1=3