Varijacije bez ponavljanja (Kombinatorika)

Apstrakt:

Varijacije bez ponavljanja - definicija i formula za njihovo izračunavanje. Leksikografski uređene varijacije. Rešeni primeri izračunavanja broja varijacija bez ponavljanja i redosleda varijacije u leksikografskom poretku.

Primeri:

1. Neka je S={a1,a2,a3} tada su a1, a2, a3 varijacije klase 1 od elemenata S...

2. Dat je skup S={2,4,5,8}
a) Koliko ima varijacija klase 3 elemenata skupa S?
b) Koja je po redu varijacija 482?
c) Kako glasi 20. varijacija klase 3?

3. Koliko ima telefonskih brojeva sa šest cifara kod kojih su sve cifre različite?

4. Koliko se petocifrenih brojeva može obrazovati od cifara 0,1,2,5,7,9 tako da se nula ne nalazi ni na prvom ni na poslednjem mestu i da se nijedna cifra ne ponavlja?

5. Rešiti jednačinu (x+3)!/(Vx5(x+5)!)=720