Varijacije sa ponavljanjem (Kombinatorika)

Apstrakt:

Varijacije sa ponavljanjem - definicija i formula za njihovo izračunavanje. Leksikografski uređene varijacije sa ponavljanjem. Rešeni primeri izračunavanja broja varijacija sa ponavljanjem i redosleda varijacije u leksikografskom poretku.

Primeri:

1. Neka je S={a,b}. Odrediti 20. varijaciju sa ponavljanjem klase 6 na skupu S.

2. Odrediti koja je po redu varijacija reč MAMA ako posmatramo varijacije sa ponavljanjem klase 4 od 30 slova azbuke.

3. Izračunati broj svih trocifrenih brojeva koji se mogu formirati od cifara 0,2,4,6,9.

4. Gost u hotelu za doručak može birati čaj, kafu ili mleko. Koliko ima načina za izbor, ako ostaje u hotelu 7 dana?

5. Koliko treba popuniti kolona na sportskoj prognozi da bi pogodak bio siguran, ako se na tiketu nalazi 13 parova?

6. Na koliko načina može biti ocenjen učenik na kraju školske godine iz 12 predmeta ako:
a) iz svih predmeta može dobiti ocenu od 1 do 5?
b) iz dva predmeta ne može dobiti ocenu višu od 3 a iz tri predmeta nižu od 4?