Određeni integral (Integrali)

Apstrakt:

Pojam i definicija određenog integrala. Osobine određenog integrala.