Rastojanje dve tačke; Podela duži u datoj razmeri (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Formula za izračunavanje rastojanja između dve tačke kada su tačke date svojim koordinatama. Formula za podelu duži u datoj razmeri. Koordinate sredine duži.

Primeri:

1. Tačke A=(1,4), B=(3,-2), C=(4,5/3) određuju trougao ABC. Dokazati da je taj trougao jednakokrak.

2. Na Oy osi odrediti tačku koja je na odstojanju 5 od tačke A(4,-6).

3. Naći koordinate tačke A koja deli duž PQ, gde je P(-3,2), Q(5,4) u razmeri 3:2.