Pramen pravih (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Definicija pramena pravih. Centar pramena pravih. Jednačina pramena pravih. Zadaci sa primenom pramenom pravih.

Primeri:

1. Odrediti jednačinu prave koja prolazi kroz presek pravih 6x-2y=1, 4x-y=-3 a paralelna je sa pravom 5x+2y+6=0.

2. Dokazati da prava x+3y+13=0 pripada pramenu 3x+y-1+λ(2x-y-9)=0.

3. U pramenu pravih 2x+y+3+λ(x-3y-2)=0 odrediti pravu koja na koordinatnim osama odseca jednake odsečke.