Zapremina valjka, kupe i zarubljene kupe (Obrtna tela)

Apstrakt

Teorema o izračunavanju zapremine valjka. Formule i primer sa izračunavanjem zapremine valjka i pravilne trostrane prizme. Teorema o izračunavanju zapremine kupe. Formule i primer sa izračunavanjem zapremine tela koje nastaje rotacijom pravouglog trougla. Teorema o izračunavanju zapremine zarubljene kupe. Formule i primer sa izračunavanjem zapremine kose zarubljene kupe.

Primeri:

1. U prav kružni valjak je upisana pravilna trostrana prizma, a u tu prizmu je upisan prav kružni valjak. Naći odnos zapremina ova dva valjka.

2. Pravougli trougao, čije su dužine kateta 2,4cm i 5cm, obrće se oko svoje hipotenuze. Naći zapreminu tela koje na taj način nastaje.

3. Izračunati zapreminu kose zarubljene kupe kod koje je najduža izvodnica 80cm, najkraća 60cm, a poluprečnici osnova 20cm i 6cm.