Adicione formule i posledice - vežbanje (Trigonometrija)

Apstrakt

Rešavanje primera koji se rade primenom adicionih formula i njihovih posledica.

Primeri

1. Ako je tgα=1/7 i α+β=Π/4 odrediti tgβ

2. (ETF 2006) Ako je cos2α=-63/65, α∈(0,Π/2), cosβ=√7/130, β∈(0,Π/2)
Koliko je α+β?

3. Izračunati cos4Π/8+ 13cos2Π/4+ cos43Π/8+ cos45Π/8+ cos47Π/8

4. Dokazati da izraz (sin3x/sinx)-(cos3x/cosx) ne zavisi od x.