Površina i zapremina kupe - vežbanje (Obrtna tela)

Apstrakt

Primeri:

1. Površina prave kružne zarubljene kupe jednaka je 616πcm2, poluprečnici osnova se razlikuju za 6cm, a izvodnica je 10cm. Naći zapreminu zarubljene kupe.

2. Pravougli trapez osnovica a=10cm, b=2cm rotira oko manjeg kraka. Izračunati površinu i zapreminu nastalog tela ako je visina trapeza h=15cm.

3. Izvodnica prave zarubljene kupe je s=5cm, a poluprečnici osnova su r1=5, r2=2cm. U kupu je upisana pravilna zarubljena četvorostrana piramida. Naći zapreminu piramide.

4. Izračunati zapreminu prave zarubljene kupe ako je površina omotača jednaka zbiru površina osnova čiji su poluprečnici r1=6cm, r2=3cm.

5. Poluprečnik osnove kupe je 6dm a visina 18dm. U kupu je nasuta voda koja doseže do polovine visine kupe. Dokle će dosezati ako se kupa okrene vrhom na dole?