Osobine graničnih vrednosti funkcije (Funkcije)

Apstrakt

Osobine graničnih vrednosti. Određivanje graničnih vrednosti funkcije pomoću osobina graničnih vrednosti. Definicija graničnih vrednosti u proširenom smislu.

Primeri:

1.Odrediti sledeće granične vrednosti
a) limx→4(x2-3x+2)=4
b) limx→-3(6x+5)/(4x-2)
c) limx→1/23x
d) limx→1-2/(x-1)2
e) limx→-12/3√(x+1)2
f) limx→0+log2x