Razni oblici jednačine prave (II deo) (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Jednačina prave kroz dve različite tačke. Jednačina prave kroz jednu tačku. Uslovi koji moraju da važe da prava bude paralelna x-osi ili y-osi. Određivanje ugla koji prava zaklapa sa x osom.

Primeri:

1. Date su koordinate temena trougla ABC. Odrediti jednačine njegovih stranica ako je A=(-2,0), B=(2,4), C=(4,0).

2. Napisati jednačinu prave koja sadrži tačku A=(3,4) i koeficijent pravca 2.

3. Data je prava p (b+2)x+(b-3)y+b2-2b+1=0. Odrediti sve vrednosti za b za koje data prava
a) paralelena x-osi
b) paralelena y-osi
c) prolazi kroz koordinatni početak U svakom od slučajeva napisati jednačinu prave.

4. Odrediti jednačine pravih koje prolaze kroz tačku A(1,3) i na koordinatnim osama odsecaju jednake odečke.

5. Odrediti ugao koji sa osom Ox obrazuje prava x+y√3-4=0.