Inverzna funkcija; Pojam logaritma (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Apstrakt

Pojam inverzne funkcije. Skiciranje grafika inverzne funkcije. Pojam i definicija logaritma. Uslovi definisanosti logaritma. Pojam dekadnog, prirodnog i binarnog logaritma. Izračunavanje logaritama.

Primeri:

1. Naći inverznu funkciju funkcije f(x)=2x+4 (f:R→R) i skicirati grafik ove funkcije i njoj inverzne funkcije.

2. Izračunati x u sledećim primerima:
a) log21/4=x b) log1/2x=-4
c) logx1/8=3 d) log101/√1000=x