Rastavljanje polinoma na činioce pomoću formula - drugi deo (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Kvadrat binoma u rastavljanju polinoma na činioce. Kub binoma u rastavljanju polinoma na činioce. Rastavljanje kvadratnog trinoma koji nije kvadrat binoma.

Zadaci

1. Koristeći formule za kvadrat i kub binoma rastaviti na činioce sledeće polinome A2+-2AB+B2=(A+-B)2
A3+-3A2B+3AB2+-B3=(A+-B)3

2. Rastaviti na činioce kvadratne trinome koji nisu kvadrati binoma.