Pregled brojeva (Realni brojevi)

Apstrakt

Pregled brojeva: prirodni, celi, racionalni, iracionalni i realni. Zakoni komutativnosti, asocijativnosti i distributivnosti. Dokaz teoreme o nepostojanju racionalnog broja koji je rešenje jednačine x2=2.

Zadaci

1. Primer: Dokazati da je √2+√17 iracionalan broj.