Primena određenog integrala na izračunavanje dužine luka krive (Integrali)

Apstrakt:

Teorema o izračunavanju dužine luka pomoću određenog integrala. Izračunavanje dužine luka kriva primenom određenih integrala.

Primer:

1. Naći dužinu luka krive date funkcijom f(x)=ln(2cosx) na intervalu [0,π/3].

2. Izračunati dužinu kružnog luka parabole y=1/22 između tačaka O(0,0), A(√3,3/2).