Zadaci sa prijemnih ispita - poliedri (Poliedri)

Apstrakt

Primeri:

1. (Saobraćajni fakultet 2017): Osnova piramide je jednakostranični trougao stranice 10√3 a sve bočne ivice su 26cm. Kolika je zapremina?

2. (FON 2015): Dužina ivice kocke je 4√3. Kolika je površina preseka kocke sa ravni koja sadrži središta ivica kocke koja prolaze iz istog temena?

3. (Matematički faklutet 2018): Visina prave trostrane prizme je 5cm a površine njenih bočnih strana su 85, 125, 140. Kolika je zapremina prizme?

4. (Mašinski fakultet 2016): Osnovne ivice pravilne trostrane zarubljene piramide su a i b (a>b) i bočne ivice zaklapaju sa osnovnom ugao od α. Izračunati zapreminu piramide.

5. (ETF 2016): Dat je kvadrat ABCDA1B1C1D1. Dužine dijagonala strana ovog kvadra su 7,8,9. Susedna temena temenu B su A,C,B1. Kolika je dužina visine iz temena B piramide ABCB1?