Rešavanje sistema linearnih jednačina - vežbanje II deo (Linearne jednačine, nejednačine i sistemi)

Apstrakt

Rešavanje sistema od dve jednačine sa dve nepoznate sa apsolutnim vrednostima. Rešavanje sistema dve jednačine sa dve nepoznate sa algebarskim razlomcima. Primena sistema od dve jednačine sa dve nepoznate u tekstualnim zadacima.

Zadaci:

1. Rešiti sistem dve jednačine sa dve nepoznate |2x-1|-y=2; x-|4-y|=-1.

2. Rešiti sistem dve jednačine sa dve nepoznate ((x-6)/(y-4))+(10/(y2-16))= (x+6)/(y+4); 5/(y2-3y)+(2/(3x-xy))=10/xy.

3. Dva suda, zapremine 144l i 70l sadrže izvesne količine vode. Ako se veći sud dopuni iz manjeg, u manjem će ostati 1l vode. Ako se pak, manji sud dopuni iz većeg, tada u većem ostaje 3/4 prvobitne količine vode. Koliko vode ima u svakom sudu?