Rešavanje sistema linearnih jednačina - vežbanje I deo (Linearne jednačine, nejednačine i sistemi)

Apstrakt

Rešavanje sistema od tri jednačine sa tri nepoznate. Rešavanje sistema dve jednačine sa dve nepoznate pomoću smene. Rešavanje sistema dve jednačine sa dve nepoznate sa parametrima.

Zadaci:

1. Rešiti sistem jednačina sa tri nepoznate x-6y+8z=0; 2x+4y-3z=26; 3x-4y+5z=18.

2. Uvođenjem novih nepoznatih rešiti sistem (1/(x-y+2))+(1/(1-x-y))=0,1; (1/(x-y+2))+(1/(x+y-1))=0,3.