Rešavanje sistema linearnih jednačina - vežbanje prvi deo (Linearne jednačine, nejednačine i sistemi)

Apstrakt

Rešavanje sistema od tri jednačine sa tri nepoznate. Rešavanje sistema dve jednačine sa dve nepoznate pomoću smene. Rešavanje sistema dve jednačine sa dve nepoznate sa parametrima.

Zadaci

1. Rešiti sistem jednačina sa tri nepoznate x-6y+8z=0; 2x+4y-3z=26; 3x-4y+5z=18

2. Uvođenjem novih nepoznatih rešiti sistem (1/(x-y+2))+(1/(1-x-y))=0,1; (1/(x-y+2))+(1/(x+y-1))=0,3