Kamatni račun (Proporcionalnost)

Apstrakt

Prost kamatni račun. Kapital, kamata (interes), kamatna stopa. Godišnje, mesečno i dnevno obračunavanje kamate.

Zadaci:

1. Koliko će na ime kamate štediši biti isplaćeno na kraju godine, ako je 20. jula uložio 32 000 dinara uz kamatnu stopu od 9%?

2. Kamata na ulog oročen na tri meseca iznosi 45%. Koliki je ulog, ako je na kraju obračunato 2700 dinara kamate?

3. Koliko procenata godišnje plaća banka, ako je na ulog od 82 450 dinara oročen na godinu dana, plaćena kamata od 53 625?

4. Uz koliko procenat godišnje kamate će neki iznos doneti za 9 meseci isti iznos kamate, kao i za jednu godinu uz 7,5% godišnje?

5. Po odbitku kamate po stopi od 45% godišnje, od 27.03. do 07.07. dužniku je isplaćen ostatak zajma u iznosu od 10 990 dinara. Kolika je kamata?