Aritmetički niz - vežbanje (Nizovi; Matematička indukcija)

Apstrakt

Problem interpolacije.

Primeri:

1. Naći osmi član aritmetičkog niza (-3, -7, -11, -15...) i zbir prvih 20 članova tog niza.

2. Da li je broj 317 član aritmetičkog niza (1,5,9...)?

3. Koliko članova aritmetičkog niza (-9, -6, -3...) treba sabrati da bi se dobio zbir 66?

4. Odrediti vrednost realnog broja x tako da x+1, 2x+3, 6x-1 budu tri uzastopna člana aritmetičkog niza.

5. Između brojeva 3 i 17 umetnuti šest brojeva tako da oni sa datim brojevima obrazuju aritmetički niz.

6. Odrediti aritmetički niz kod koga je zbir trećeg i petog člana 22 a proizvod drugog i četvrtog 55.

7. Dužine stranica pravouglog trougla obrazuju aritmetički niz. Površina trougla je 24cm2, odrediti dužine stranica.

8. Odrediti aritmetički niz (an) ako je a1=5, ap=45 a1+a2+...ap=400.