Jednačina hiperbole (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Primeri:

1. Odrediti poluose, koordinate žiža i temena, jednačine asimptota i jednačine direktrisa hiperbole 16x2+25y2=400. Na osnovu toga skicirati grafik.