Jednačina hiperbole (Analitička geometrija u ravni)

Apstrakt

Definicija hiperbole. Žiže (fokusi) hiperbole. Velika (realna) i mala (imaginarna) osa hiperbole. Temena hiperbole. Skiciranje hiperbole u koordinatnom sistemu. Jednačina hiperbole. Osobine hiperbole. Jednakostranična hiperbola. Asimptote hiperbole. Ekscentritet hiperbole (e>1). Direktrise hiperbole.

Primeri:

1. Odrediti poluose, koordinate žiža i temena, jednačine asimptota i jednačine direktrisa hiperbole 16x2+25y2=400. Na osnovu toga skicirati grafik.