Vektorski proizvod (Vektori)

Apstrakt

Definicija desnog i levog sistema vektora. Definicija vektorskog proizvoda pomoću inteziteta vektora. Osobine vektorskog proizvoda. Izračunavanje površine paralelograma nad vektorima pomoću vektorskog proizvoda. Vektorski proizvod jediničnih vektora i, j, k. Izračuvanje vektorskog proizvoda kada su vektori zadati pomoću svojih koordinata.

Primeri:

1. Izračunati površinu trougla ABC čija su temena A=(1,1,1), B=(2,2,2), C=(4,3,5).

2. Vektori a i b obrazuju ugao od α=π/4. Ako je |a|=2, |b|=3 izračunati |a x b|.