Vektorski proizvod (Vektori)

Apstrakt

Primeri:

1. Izračunati površinu trougla ABC čija su temena A=(1,1,1), B=(2,2,2), C=(4,3,5).

2. Vektori a i b obrazuju ugao od α=π/4. Ako je |a|=2, |b|=3 izračunati |a x b|.