Prelamanje svetlosti kroz planparalelnu ploču i prizmu (Geometrijska optika)

Apstrakt

Pomeranje svetlosnog zraka pri prelamanju svetlosti na površinama planparalelne ploče. Rešavanje zadatka u kome se izračunava indeks prelamanja ploče. Određivanje skretnog ugla pri prelamanju svetlosti na bočnim stranicama prizme. Određivanje minimalnog skretnog ugla. Izračunavanje skretnog ugla u zadatku.

Zadaci

1. Dolazeći iz vazduha svetlosni zrak pada na planparalelnu ploču debljine 6cm pod uglom 60o. Izračunati indeks prelamanja ploče ako je posle prolaska kroz ploču zrak pomeren za 3cm.

2. Na staklenu prizmu sa uglom pri vrhu od 30o pada svetlosni zrak, normalno na bočnu stranu. Indeks prelamanja materijala prizme je 1,61. Izračunati skretni ugao svetlosnog zraka pri izlasku iz prizme.