Jednačina ogledala i linearno uvećanje ogledala; Rešavanje zadataka (Geometrijska optika)

Apstrakt

Odnos žižne daljine, udaljenosti predmeta i lika od ogledala. Jednačina za udubljena i ispupčena ogledala. Uvećenje ogledala izraženo preko velićine lika i predmeta i preko udaljenosti lika i predmeta od ogledala. Primena jednačine ogledala i jednačine za linearno uvećanje ogledala u rešavanju zadataka.

Zadaci

1. Predmet visine 10cm nalazi se na optičkoj osi sfernog ogledala, na rastojanju 1m od temena ogledala. Ako je visina lika 6cm odrediti rastojanje na kome se nalazi lik predmeta i uvećanje ogledala. Kolika bi bila žižna daljina udubljenog i ispupčenog ogledala?

2. Realan lik predmeta koji daje konkavno ogledalo uvećan je četiri puta. Kada se predmet odmakne od ogledala za 90cm, njegov lik biće umanjen tri puta u odnosu na predmet. Kolika je žižna daljina ogledala? Prikazati približne položaje likova i predmeta na slikama.