Interferencija svetlosti (Talasna optika)

Apstrakt

Monohromatska i polihromatska svetlost. Osnove Hajgensove i Njutnove teorije elektromagnetnih talasa. Jungov i Frenelov eksperiment pri dobijanju interferencione slike. Fazni i putni uslov za konstruktivnu i destruktivnu interferenciju. Rastojanje između interferencionih maksimuma.

Zadaci

1. Koliko je rastojanje između dva proreza na zaklonu na koji pada svetlost talasne dužine 500nm, ako se prave koje spajaju maksimume drugog reda sa prorezima, seku pod uglom od 4o?